Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van levering van producten, goederen en diensten door Di-Dis.com gevestigd en kantoorhoudende te Aarle-Rixtel aan de Hagelkruisweg 3

Artikel 1: begrippen

 1. Di-Dis.com: De onderneming waarmee Opdrachtgever een overeenkomst sluit of wenst af te sluiten
 2. Opdrachtgever: Iedere rechts- of natuurlijk persoon die met Di-Dis.com een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten

Artikel 2: algemeen

 1. De toepasselijkheid van de navolgende algemene voorwaarden geldt voor elke offerte, verkoopovereenkomst en dienstverlening van Di-Dis.com.
 2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in een overeenkomst tussen Di-Dis.com en Opdrachtgever alsmede in algemeen geldende voorwaarden van Di-Dis.com, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst of voorwaarden onverkort van kracht blijven. Partijen zullen alsdan over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen
 3. Door met Di-Dis.com een overeenkomst aan te gaan, doet de Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend deze voorwaarden van Di-Dis.com van toepassing zijn.
 4. Wijzigingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen

Artikel 3: aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel op de aanbieding is vermeld. Indien geen geldigheidsduur is aangegeven zijn offertes gedurende 30 dagen geldig.
 2. Opdrachten aan Di-Dis.com gelden als onherroepelijk aanbod zo lang de opdracht niet door Di-Dis.com is geweigerd.
 3. Een overeenkomst komt tot stand in geval van een gedaan aanbod zodra Di-Dis.com de acceptatie van een aanbod heeft bereikt en in geval van een door Opdrachtgever verstrekte opdracht zodra Di-Dis.com deze opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Indien in de acceptatie naar aanleiding van de toegezonden offerte wijzigingen en/of aanvullingen worden voorbehouden dan komt in afwijking van hetgeen in de vorige alinea is gesteld de overeenkomst pas tot stand indien Di-Dis.com aan Opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen en/of aanvullingen van de offerte in te stemmen

Artikel 4: verplichtingen Di-Dis.com en Opdrachtgever

 1. Voor de verplichtingen van Di-Dis.com is de inhoud van de schriftelijke opdrachtbevestiging bindend en bij gebreke daarvan de offerte.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Di-Dis.com worden gesteld of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen eventueel extra kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtgever dient steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens of inlichtingen aan Di-Dis.com te verschaffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door de leverancier te verlenen diensten en voor het beveiligen van gegevens.

Artikel 5: levertijd

 1. Di-Dis.com zal de producten en/of goederen leveren, dan wel opgedragen diensten verrichten, binnen de op de orderbevestiging aangegeven termijn. Deze termijn is naar beste vermogen vastgesteld. Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal Di-Dis.com Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op een vergoeding van schade. Overschrijding van een leveringstermijn met meer dan 6 maanden geeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. De levertijd gaat in na de totstandkoming van de overeenkomst en nadat Di-Dis.com de beschikking heeft gekregen over alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of betaling van een overeengekomen betalingstermijn
 3. De levertijd wordt verlengd indien door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen in de opdracht worden aangebracht. De levertijd wordt voor de duur van de door die wijziging ontstane vertraging verlengd. De extra kosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever
 4. Indien de uitvoering van een opdracht plaatsvindt door levering in gedeelten zal iedere aflevering als een afzonderlijke transactie met alle rechtsgevolgen worden beschouwd. Elke deellevering wordt afzonderlijk gefactureerd
 5. Di-Dis.com is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden, haar moeten doen vrezen dat Opdrachtgever zijnerzijds zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen

Artikel 6: overmacht

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt gehinderd door overmacht van de zijde van Di-Dis.com en/of haar toeleveranciers zullen de verplichtingen van Di-Dis.com worden opgeschort. De levertijd zal met de tijdsduur der vertraging door overmacht worden verlengd zonder dat Di-Dis.com gehouden is tot vergoeding van enige schade
 2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle omstandigheden waardoor naar regelen van billijkheid en redelijkheid nakoming ofwel tijdige nakoming van de overeenkomst, of een gedeelte daarvan, niet kan worden gevergd van Di-Dis.com. Hieronder wordt mede begrepen de situatie die ontstaat doordat het door toedoen van derden voor Di-Dis.com onmogelijk blijkt de voor de vervulling van de overeenkomst essentiële informatie van derden te verkrijgen alsook o.a. oorlog, oorlogsgevaar, rellen, revoluties, sabotage, natuurrampen (storm, cyclonen, aardbevingen, overstromingen, waterschade, blikseminslag), explosies, brand, bedrijfsstoornis, vernietiging van machines en/of fabriek c.q. overige installaties, boycotten, bedrijfsbezetting, werkonderbreking, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden buiten schuld of toedoen van Di-Dis.com waardoor tijdige nakoming der overeenkomst redelijkerwijze niet van Di-Dis.com kan worden gevergd, onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 6 maanden zijn zowel Di-Dis.com als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit recht heeft Di-Dis.com tevens indien mocht blijken dat de nakoming als gevolg van overmacht blijvend verhinderd mocht zijn. Di-Dis.com is alsdan niet gehouden enige schadevergoeding te betalen. Zij heeft wel het recht eventueel door haar gemaakte onkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen

Artikel 7: prijzen

 1. Tenzij uit de offerte c.q. opdrachtbevestiging anders blijkt, gelden de prijzen af plaats van vestiging van Di-Dis.com. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. De door Di-Dis.com vastgestelde prijzen zijn gebaseerd op de hoogte van arbeidslonen, grondstoffen, materialen en onderdelen, alsmede van alle andere kosten waaronder mede begrepen belastingen en sociale lasten zoals deze gelden op de datum van offerte/opdrachtbevestiging.
 3. De door Di-Dis.com vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, invoerrechten, accijnzen, heffingen en rechten tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Di-Dis.com is gerechtigd wijzigingen in deze tarieven aan Opdrachtgever door te berekenen.
 4. Di-Dis.com is bevoegd de prijzen te verhogen indien zich een wijziging voordoet in de hoogte van voormelde factoren tussen het tijdstip van aanbieding/opdrachtbevestiging, en het tijdstip van levering, uiteraard met inachtneming van de wettelijke voorschriften en na mededeling aan Opdrachtgever.
 5. Voor leveranties onder een bedrag van € 75,00 is Di-Dis.com gerechtigd naast de verzendkosten ook administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 8: risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 1. Het risico van door Di-Dis.com geleverde c.q. ter beschikking gestelde producten en/of goederen gaat over op Opdrachtgever op het moment van aflevering.
 2. Di-Dis.com behoudt zich ten aanzien van alle geleverde producten en/of goederen dan wel te leveren producten en/of goederen het eigendom voor totdat door betaling door de Opdrachtgever zijn tenietgegaan:
  1. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die producten en/of goederen;
  2. de vorderingen inzake door de Di-Dis.com ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden;
  3. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten
 3. Opdrachtgever is verplicht de producten en/of goederen op eerste verzoek van Di-Dis.com aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten en/of goederen wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van deze producten en/of goederen te bepalen op het moment van de terugname.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en/of goederen te vervreemden of te bezwaren. Het is Opdrachtgever echter toegestaan genoemde producten en/of goederen binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat Opdrachtgever op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Opdrachtgever mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en/of goederen in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
 5. Opdrachtgever is verplicht de in lid 2 bedoelde producten en/of goederen te verzekeren tegen de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op producten en/of goederen van (potentiële) belanghebbende derden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde producten en/of goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de hier bedoelde producten en/of goederen treden in de plaats van deze producten en/of goederen.

Artikel 9: verzending

 1. Verzending geschiedt voor rekening van Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de af te leveren producten en/of goederen in ontvangst te nemen staat het Di-Dis.com vrij:
  • De producten en/of goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en de daaruit voortvloeiende extra kosten en schaden op Opdrachtgever te verhalen. De producten en/of goederen worden alsdan geacht te zijn geleverd, hetzij
  • De overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist ontbonden te verklaren en de door haar hierdoor te maken kosten en geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 10: betaling

 1. Betaling 50% bij opdracht en 50% bij levering, dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Di-Dis.com aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd..
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Di-Dis.com en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Di-Dis.com is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 3% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
 7. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
  over de eerste € 3.000,00 15%
  over het meerdere tot € 6.000, 00 10%
  over het meerdere tot € 15.000, 00 8%
  over het meerdere tot € 60.000,00 5%
  over het meerdere 3%
 8. Indien Di-Dis.com aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking

Artikel 11: reclame

 • Reclames over direct waarneembare gebreken dienen binnen 15 dagen na de aflevering c.q. na de verrichting van de diensten schriftelijk bij Di-Dis.com te worden ingediend, bij gebreke waarvan het product wordt geacht deugdelijk te zijn afgeleverd c.q. de diensten deugdelijk zijn verricht.

Artikel 12: ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig nakomt dan wel niet behoorlijk nakomt, overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, zijn producten en/of goederen geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen of anderszins insolvent blijkt, is Di-Dis.com gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte eenzijdig te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en de geleverde nog niet betaalde producten en/of goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op volledige schadeloosstelling. In al deze gevallen is iedere vordering op Opdrachtgever terstond en ineens opvorderbaar.
 2. Opdrachtgever verplicht zich Di-Dis.com te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13: aansprakelijkheid en garantie

 1. Di-Dis.com is niet tot enigerlei schadevergoeding gehouden anders dan uit hoofde van hetgeen in dit artikel is bepaald, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders wordt overeengekomen. Verdergaande aanspraken uit welke hoofde dan ook of van welke strekking ook, waaronder begrepen vergoeding van gevolgschade, zijn uitgesloten, behoudens de aansprakelijkheid krachtens de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
 2. Voor producten dan wel onderdelen van een product die niet door Di-Dis.com in het verkeer zijn gebracht, kan Di-Dis.com niet aansprakelijk worden gehouden. Opdrachtgever dient zich in geval van het voordoen van productschade rechtstreeks tot de fabrikant te wenden. Di-Dis.com verplicht zich alle mogelijk informatie te verstrekken aan Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Di-Dis.com te dier zake voor eventuele aansprakelijkheid jegens derden.
 3. Di-Dis.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door haar of door haar ondergeschikten en personen die door haar te werk zijn gesteld, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld. Deze uitsluiting geldt niet alleen jegens Opdrachtgever en zijn personeel doch ook jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart Di-Dis.com te dier zake voor eventuele aanspraken van derden.
 4. Indien door enigerlei oorzaak schade is ontstaan zijn partijen verplicht zo veel mogelijk schadebeperkende maatregelen te treffen
 5. Di-Dis.com staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en/of goederen alsook voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten. Onverminderd het bepaalde in lid2 van dit artikel zullen gebreken aan de geleverde goederen, waarvan Opdrachtgever aantoont dat deze reeds bij aflevering bestonden, uitsluitend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door Di-Dis.com voor eigen rekening worden hersteld dan wel vervangen. Opdrachtgever dient Di-Dis.com onmiddellijk van dergelijke gebreken in kennis te stellen en tevens al datgene te doen opdat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Opdrachtgever is gehouden Di-Dis.com tot garantieverlening in staat te stellen.
 6. Di-Dis.com is niet verplicht tot enige garantie indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting welke voor hem uit de betreffende overeenkomst voortvloeit, nakomt.
 7. Voor onderdelen en/of producten en/of goederen door Di-Dis.com betrokken van derden, gelden de garantiebepalingen van die derden. In geval van defect hardware product, binnen garantieperiode zijn kosten voor opsturen van het defecte product naar Di-Dis.com voor rekening opdrachtgever, retour verzendkosten komen voor rekening Di-Dis.com. Door Di-Dis.com voor deze onderdelen verstrekte gegevens betreffende capaciteiten, prestaties en resultaten zijn gebaseerd op mededelingen en gegevens verstrekt door de fabrikanten van die onderdelen.
 8. Wanneer fouten, gebreken en storingen zijn toe te schrijven aan ondeskundige behandeling door Opdrachtgever dan wel zijn personeelsleden c.q. derden vervalt de garantieplicht van Di-Dis.com. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever, zijn personeel dan wel derden reparaties gedurende de garantieperiode verrichten dan wel het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden aanwendt.
 9. Opdrachtgever biedt Di-Dis.com de gelegenheid om reparaties en onderhoud ongestoord en onbelemmerd te verrichten.
 10. Indien Di-Dis.com ter voldoening van zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 14: geschillen, geheimhouding en toepasselijk recht

 1. Op de met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens de andere partij betreffende.
 3. Eventuele geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement 's Hertogenbosch tenzij Di-Dis.com de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter ter woon- of verblijfplaats van Opdrachtgever

Programmatuur / software

Voor software aanbiedingen en leveringen zijn tevens de navolgende bijzondere voorwaarden van toepassing.

Artikel 15: oplevering en acceptatie

 1. De oplevering van programmatuur/software wordt geacht te zijn voltooid op het moment dat de programmatuur/ software aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De programmatuur wordt na oplevering geacht te zijn aanvaard indien geen acceptatietest plaatsvindt of indien deze wel heeft plaatsgevonden en de acceptatietest goed is verlopen
 2. Onverwijld nadat Di-Dis.com programmatuur/software aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, zal Opdrachtgever in overleg met Di-Dis.com desgewenst een acceptatietest doorvoeren. In het geval dat is overeengekomen dat Di-Dis.com geleverde programmatuur zal installeren en/of implementeren zal Opdrachtgever in overleg met Di-Dis.com onverwijld na installatie of implementatie een acceptatietest uitvoeren.
 3. Acceptatie van de geleverde programmatuur/software mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine gebreken, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Di-Dis.com om deze fouten in het kader van de garantieregeling, indien toepasselijk, te herstellen.
 4. Eventuele fouten in de geleverde programmatuur/software zullen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na aflevering, in het geval Di-Dis.com voor installatie c.q. implementatie heeft zorg gedragen, binnen 8 dagen na de installatie of implementatie, schriftelijk aan Di-Dis.com worden gemeld. Van een fout in de programmatuur/ software is slechts sprake indien deze ten overstaan van Di-Dis.com kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat de bedoelde programmatuur /software niet voldoet aan de door Di-Dis.com schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk programmatuur/software, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken aan Di-Dis.com.
 5. Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen fout door Opdrachtgever gemeld dan geldt de geleverde programmatuur/software als door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd, onverminderd het bepaalde in artikel 13 (garantie).
 6. Voor softwareontwikkelingwerkzaamheden geldt dat de Di-Dis.com een schatting van de opleveringsdatum van de programmatuur/software zal afgegeven op basis van de gegevens die haar bij aanvaarding van een opdracht ter beschikking staan. Indien op grond van deze gegevens en/of op grond van welke oorzaak dan ook de geschatte opleveringsdatum zal worden overschreden, zal Di-Dis.com dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend maken. Di-Dis.com zal al het redelijke in het werk stellen om opgegeven levertijden dan wel afgegeven schattingen voor opleverdata na te komen doch is hieraan niet gebonden. Overschrijding geeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet c.q. grove schuld aan de zijde van Di-Dis.com.

Artikel 16: Levering Software en installatie

 • Tenzij anders is overeengekomen draagt Di-Dis.com zorg voor aflevering van de in de overeenkomst genoemde (maatwerk)-programmatuur/software en is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de installatie op de daarvoor bestemde dan wel in de overeenkomst aangegeven apparatuur en voor de implementatie van de programmatuur.

Artikel 17: Intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten

 1. De auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op door Di-Dis.com (door)ontwikkelde en/of verstrekte (maatwerk)-programmatuur/software berusten, voor zover niet anders zal blijken, bij Di-Dis.com of de toeleverancier die Di-Dis.com het recht heeft verstrekt deze programmatuur/software aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verkrijgt nimmer intellectuele eigendomsrechten op door Di-Dis.com ontwikkelde en/of geleverde (maatwerk)-programmatuur/software, met inbegrip van analyses, ontwerpen, informatiseringadviezen en overige door Di-Dis.com aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of goederen
 2. Di-Dis.com garandeert dat de door haar ontwikkelde programmatuur geen inbreuk maakt op enig in Nederland geldend recht van derden en het gebruik daarvan ook niet onrechtmatig is jegens derden. Zij vrijwaart, met betrekking tot de door haar ontwikkelde programmatuur, Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake (vermeende) inbreuken op hun rechten. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Di-Dis.com zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend auteursrecht of recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Di-Dis.com een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Di-Dis.com het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruikersvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen ongestoord kan blijven gebruiken.
 3. Di-Dis.com verleent aan Opdrachtgever het recht om de door Di-Dis.com ontwikkelde software of maatwerken met de daarbij horende documentatie te gebruiken. Het gebruikersrecht geldt uitsluitend voor de objectcodes van de betreffende software of maatwerken. Het gebruiksrecht is niet exclusief, niet overdraagbaar en niet sublicensieerbaar.
 4. Opdrachtgever is voor het gebruiksrecht van de bedoelde software of maatwerken een licentievergoeding verschuldigd. Het gebruiksrecht voor de bedoelde software of maatwerken gaat in op het moment van implementatie van de programmatuur op de bedoelde apparatuur, met dien verstande dat het gebruiksrecht in geen geval op een eerdere datum zal ingaan dan de datum van ontvangst van de door Opdrachtgever aan Di-Dis.com verschuldigde vergoedingen.
 5. Het gebruiksrecht voor de door Di-Dis.com ontwikkelde en geleverde software of maatwerken geldt voor onbepaalde tijd, tenzij Di-Dis.com met Opdrachtgever een periodieke licentievergoeding is overeengekomen. In een zodanig geval wordt het gebruiksrecht uitsluitend verleend voor die perioden, waarvoor Opdrachtgever de licentievergoeding heeft voldaan
 6. Het gebruiksrecht voor ter beschikking gestelde updates en releases van de door Di-Dis.com ontwikkelde en reeds ter beschikking gestelde programmatuur (maatwerken uitgezonderd), wordt uitsluitend verleend uit hoofde van een daartoe door Opdrachtgever met Di-Dis.com afzonderlijk afgesloten overeenkomst, onder de voorwaarden als opgenomen in die overeenkomst.
 7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt voor het gebruik van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (maatwerk)-programmatuur/software voorts het volgende:
  1. Opdrachtgever zal de bedoelde software of maatwerken uitsluitend ten behoeve van zichzelf in het kader van zjjn normale bedrijfsuitoefening gebruiken en zal de programmatuur of kopieën daarvan op geen enkele wijze aan derden verstrekken, verhuren, uitlenen of op enige wijze ter inzage geven of de programmatuur verzenden via een netwerk met toepassing van informatie technologie, dan wel op enige wijze aan derden de gelegenheid tot overtreding van de in de overeenkomst genoemde (gebruiks-) voorwaarden geven;
  2. Opdrachtgever zal de bedoelde programmatuur uitsluitend overeenkomstig de in de documentatie en de overeenkomst beschreven doeleinden en instructies gebruiken;
  3. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze kopieën van de software of maatwerken vervaardigen, zulks met uitzondering van kopieën voor back-up doeleinden voor zover dit noodzakelijk is;
  4. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze enige aanduiding van auteurs-, merk- of eigendomsrecht wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken;
  5. Indien in de overeenkomst is vermeld dat de programmatuur bestemd is om te functioneren op specifieke apparatuur of locatie dan is het gebruiksrecht beperkt tot gebruik op die apparatuur en/of locatie. Gedurende een storing in de bedoelde apparatuur is Opdrachtgever gerechtigd de programmatuur op andere apparatuur te gebruiken, mits Di-Dis.com onverwijld in kennis is gesteld en slechts gedurende die storing;
  6. Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, is Opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur door meer dan één gebruiker gelijktijdig te (laten) gebruiken;
  7. Opdrachtgever is niet gerechtigd de door Di-Dis.com ontwikkelde (maatwerk)-programmatuur/software geheel of gedeeltelijk te decompileren, disassembleren of te reverse engineeren, voor zover zulks niet uitdrukkelijk ingevolge de Europese Richtlijn Softwarebescherming (91/250/EEG) is toegestaan;
  8. Opdrachtgever is niet gerechtigd afgeleide (maatwerk)-programmatuur/software of andere op de door Di-Dis.com ontwikkelde en of verstrekte (maatwerk)-programmatuur/software te schrijven, ontwikkelen of laten ontwikkelen, behoudens voorzover zulks voorafgaand schriftelijk door Di-Dis.com is toegestaan;
  9. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen in de (maatwerk)-programmatuur/software (doen) aanbrengen;
  10. Indien met behulp van de (maatwerk)-programmatuur/software andere applicaties kunnen worden gegenereerd, erkent Opdrachtgever dat deze applicaties in de door Di-Dis.com geleverde (maatwerk)-programmatuur/software of een gedeelte van de door Di-Dis.com geleverde (maatwerk)-programmatuur/software is geïncorporeerd. Het auteursrecht ter zake van deze applicatie (exclusief de geïncorporeerde (maatwerk)-programmatuur/software van Di-Dis.com) berust als dan bij Opdrachtgever, doch is Opdrachtgever gehouden ter zake van deze applicatie de bepalingen genoemd in deze voorwaarden stipt na te leven en Di-Dis.com een redelijke vergoeding te betalen voor de geïncorporeerde (maatwerk)-programmatuur/software van Di-Dis.com, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
  11. Opdrachtgever is niet gerechtigd de software voor personen toegankelijk te maken die bij de ontwikkeling en/of verkoop van andere software of programmatuur zijn betrokken;
 8. Bij overtreding van het in lid 7 bepaalde, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Di-Dis.com, onverminderd de overige rechten van Di-Dis.com, een direct opeisbare boete van 10000,00 (tienduizend) Euro per overtreding, alsmede een boete van 10% (tien procent) van het bedoelde boetebedrag voor elke dag dat de overtreding heeft geduurd en/of voortduurt; een en ander onverminderd de verplichting van de gebruiker tot betaling van de volledige schadevergoeding voor de overtreding, ingeval de schade meer dan de voornoemde boetebedragen mocht belopen. Eventueel betaalde boetes worden dan in mindering gebracht op de verschuldigde schadevergoeding.
 9. Ter bescherming van haar programmatuur staat het Di-Dis.com vrij technische maatregelen te nemen. Daarnaast zal Opdrachtgever Di-Dis.com toegang verlenen tot de locatie(s) waar de software in gebruik is opdat Di-Dis.com zich kan overtuigen van de juiste naleving van het in dit artikel bepaalde.
 10. Indien en voor zover de softwareproducten en/of goederen door Di-Dis.com zijn ontwikkeld, behoudt Di-Dis.com de volledige en uitsluitende beschikking over alle kennis, kunde en vaardigheden welke aan deze ontwikkeling ten grondslag hebben gelegen. Di-Dis.com zal steeds gerechtigd zijn de in de vorige zin bedoelde kennis, kunde en vaardigheden ten behoeve van andere opdrachten of projecten aan te wenden zonder hiervoor enige vergoeding of compensatie in welke vorm dan ook aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn.

Artikel 18: Ontwikkeling van maatwerk- en applicatieprogrammatuur

 1. Indien Di-Dis.com voor Opdrachtgever maatwerk of applicaties vervaardigt, zal Di-Dis.com deze werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 2. Tenzij in de opdrachtbevestiging of licentieovereenkomst anders is aangegeven geschiedt de vervaardiging van maatwerk of applicaties in verschillende fasen te weten:
  1. schriftelijke inventarisatie door partijen van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van het maatwerk c.q. de applicaties en - indien noodzakelijk - de vervaardiging door Di-Dis.com van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het maatwerk;
  2. vervaardiging door of namens Di-Dis.com van het maatwerk c.q. de applicatie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties c.q. functioneel ontwerp;
  3. indien en voor zover dit is overeengekomen, de installatie en implementatie van het maatwerk of de applicatie door Di-Dis.com.
 3. Iedere fase kan desgewenst worden afgesloten met een accorderen door Opdrachtgever van de tot dan toe verrichtte diensten of het vervaardigde maatwerk of de applicaties. Di-Dis.com is gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang Opdrachtgever de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd.
 4. De in lid 2 sub a bedoelde inventarisatie en het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het maatwerk zullen na accorderen door Opdrachtgever deel uitmaken van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever een wijziging c.q. uitbreiding van de hierin beschreven functionaliteiten of anderszins een wijziging van de specificaties wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen in een nieuwe inventarisatie of functioneel ontwerp, dat alsdan deel uit zal maken van de overeenkomst, terwijl het oorspronkelijke functioneel ontwerp voor zover gewijzigd, wordt geacht te zijn vervallen.
 5. Terzake van maatwerk is het gestelde in artikel 17 (intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten) gelijkelijk van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever niet de beschikking over de broncodes en/of ontwikkeldocumentatie.

Artikel 19: Garantie programmatuur / software

 1. Tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen gelden uitsluitend de onderstaande garantieverplichtingen van Di-Dis.com.
 2. Op door Di-Dis.com geleverde programmatuur/software geldt een garantietermijn van 90 dagen, ingaande op de datum van het ter beschikking stellen van de programmatuur/software aan Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Di-Dis.com uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het nemen van de redelijkerwijs relevante maatregelen die de fout kunnen wegnemen of beperken en tot het naar beste vermogen opsporen en herstellen van tekortkomingen ten aanzien van de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties, mits de fouten door Opdrachtgever binnen voornoemde termijn schriftelijk zijn gemeld aan Di-Dis.com. Als tekortkomingen (gebreken) zullen slechts ernstige, door Opdrachtgever aan te tonen afwijkingen, van de functionele specificaties worden aangemerkt. Herstel van gegevens die eventueel zijn verloren gegaan valt nimmer onder de garantie.
 3. Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat (maatwerk)-programmatuur/software zonder onderbreking en/of ondergeschikte gebreken zal werken of dat alle geconstateerde gebreken zullen (kunnen) worden verholpen.
 4. Door Di-Dis.com worden geen garanties gegeven op programmatuur/software die door of via Di-Dis.com is geleverd doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn.
 5. In het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Di-Dis.com, eigenhandig wijzigingen in de door Di-Dis.com geleverde programmatuur/software aanbrengt of laat aanbrengen, vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Di-Dis.com dan gerechtigd het overeengekomen onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden of enig recht op schadevergoeding bestaat.

The online HTML, CSS and JavaScript cleaners will take care of your dirty markup. They are all free online tools.